Giới thiệu

Đặc điểm t×nh h×nh nhµ tr­êng:

* ThuËn lîi:

– Tr­êng TiÓu häc Vi Hương ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n của Phßng GD& §T huyÖn B¹ch Th«ng, ®­îc sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn cña §¶ng uû, H§ND, UBND, c¸c Ban ngµnh, §oµn thÓ x· Vi Hương. Bªn c¹nh ®ã lµ sù phèi hîp cña Héi khuyÕn häc, Héi cha mÑ, Héi phô huynh häc sinh x· Vi Hương vµ ®Æc biÖt lµ sù nç lùc phÊn ®Êu cña tËp thÓ thÇy c« gi¸o, c¸c em häc sinh cña tr­êng.

–  Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường: 15 đ/c

–   Số đạt chuẩn : 15/15đ/c  = 100%; số trên chuẩn : 13/15

–   Số đảng viên : 09đ/c ; Số đoàn viên : 03đ/c

–   Tổng số lớp: 06 lớp ;  Số học sinh : 151em

– Có 1 chi bộ độc lập, các tôt chức doàn thể có kế hoạch hoạt động thường xuyên.

* Cơ sở vật chất, trang thiết bị  trường học : Trường có khu đất riêng biệt với diện tích : 10237m2 gồm các hạng mục công trình sau : 06 phòng học cấp IV, và một số phòng  khác. có đầy đủ bàn ghế trang thiết bị phục vụ việc dạy và học.

– 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn trở lên.

– Cán bộ giáo viên trong trường có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, có trách nhiệm

trong công việc, tâm huyết với nghề, chuyên môn tương đối vững vàng. Có tinh thần tự học tự rèn luyện, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.

– Kết quả:

+ Từ năm học 2011 – 2012  đến năm học 2013 – 2014, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến;

+ Chi bộ Đảng từ năm 1999 đến năm 2013 luôn đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

* Khã kh¨n:

– Một số ít học sinh ở nơi khác chuyển về bố mẹ đa số là mù chữ nên việc dạy con ở nhà còn nhiều hạn chế nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng của nhà trường.

– Tay nghề của giáo viên chưa đồng đều việc tiÕp cËn víi ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi vµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo so¹n gi¶ng cßn nhiÒu h¹n chÕ phÇn nµo còng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng d¹y vµ häc.

IMG_0032